ZPĚT na předchozí stránku

Přípravná fáze

 • Sestavení koncepce  investičního záměru – Odhad nákladů a potřeb financování
 • Strategie přípravy přípravy projektu termínů a zdrojů financování
 • Zadání pro koncept projektu – stavební program a standardy
 • Organizace výběrového řízení – výběr projektanta
 • Vyhodnocení projektu – řídící harmonogram

Řízení projektových prací

 • Harmonogram projekčních prací a stavebního řízení
 • Posouzení  vlivu stavby na životní prostředí (EIA)
 • Spolupráce s projekčním týmem
 • Řízení inženýrských činností a projektových prací
  1. koordinace prací pro vypracování projektové dokumentace pro zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení
  2. zastupování stavebníka při jednání s dotčenými orgány a účastníky stavebního řízení ve všech stupních
  3. zajištění potřebných vyjádření DOSS a ostatních požadovaných účastníků

Optimalizace řešení – hodnotové inženýrství

 • konzultace a odborná spolupráce se stavebníkem a projektantem při vypracování projektové dokumentace, případná optimalizace již stávající projektové dokumentace z hlediska technických a technologických aspektů, ekonomických nákladů stavby
 • vyhotovení zadávacích podmínek a zajištění výběrového řízení na zhotovitele stavby
 • organizace výběrového řízení  a jeho následné vyhodnocení podle předem zadaných kritérií softwarem euroCALC3 + EDG-CloudSolutions
 • Návrh organizačního systému pro řízení stavby softwarem euroCALC3 + EDG-CloudSolutions
 • Analýza rizik
 • Manuál výstavby  – softwarem EDG-CloudSolutions
  1. organizační schémata (investor,GD, TDI, …..)
  2. rozfázování stavby v čase nebo rozčlenění stavby na samostatně sledované celky
  3. způsob komunikace, podávání zpráv a způsob předávání korespondence
  4. systém předávání staveniště, pracovních zón a přebírání hotových prací
  5. organizace porad, kontrolních dnů, atd.
  6. systém sledování a kontroly nákladů
  7. stanovení rozhodujících termínů, řídící harmonogram a způsob vyhodnocování časového plnění
  8. manuál pro zpracování, evidenci, kontrolu a distribuci projektové dokumentace
  9. systém měření vykonaných prací a provádění plateb
  10. manuál pro řízení a kontrolu kvality
  11. manuál pro řízení a kontrolu bezpečnosti práce, ochrany zdraví a požární ochrany
  12. standardní postupy při zajištění materiálů a dodávek, pravidla pro tendrová řízení
  13. standardní smluvní dokumenty a podmínky realizace prací
  14. strategie pro pojištění stavby
 • zajištění přípravy a uzavření Smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem stavby