LD Třeboradická – Lékařský dům v ulici Třeboradická, Praha 8

Společnost EDG a.s. zajistila pro investora vypracování studie proveditelnosti, dokumentace ve stupni DUR + DSP, veškeré potřebné vyjádření a projednání a vydání stavebního povolení. Na uvedenou stavbu bylo již v roce 2019 vydáno stavební povolení, které je v současné době napadeno odvoláním účastníků řízení a stále čeká se na rozhodnutí odvolacího orgánu – MHMP.

Popis projektu:

Nástavba a stavební úpravy nebytového objektu čp. 1109 a čp. 1872 Praha, Kobylisy, Třeboradická 14 a 12a na pozemcích parc. č. 2538, 2539, 2540, 2541 v katastrálním území Kobylisy.

Hmotově velice jednoduchý objekt lékařského domu s byty se skládá ze tří různě velikých kvádrů. Dva, ve kterých jsou lékařské ordinace a byty, mají fasády členěny horizontálními sestavami oken a meziokenních stěn různých rozměrů a pozic. Tyto sestavy jsou dále zvýrazněny barevně. Ostění a meziokenní stěny jsou v tmavé barvě (odstín šedé). Svým měřítkem se jedná o dva menší vzájemně propojené objekty osazené ve vzrostlé zeleni. Třetí část „C“ objektu je komunikační krček umístěný mezi dvěma hlavními hmotami.

Dva kvádry objekty  A“ a „B“ světlých barevných odstínů s horizontálními okenními sestavami s tmavými šambránami a mezi okenními stěnami sjednocují a zároveň zklidňují množství různě širokých oken. Světlé kvádry jsou osazeny na tmavém mírně ustupujícím soklu (částečně zapuštěné podzemní podlaží). V soklu jsou osazena vjezdová vrata do parkingů a malá okna (denní přisvětlení parkingů). V kontrastu ke světlým kvádrům s výraznými okenními sestavami je pak tmavý opticky potlačený komunikační krček s průběžným prosklením na celou výšku a s plnými fasádami s popínavou zelení.

Tvarově je nástavba domu ve stejném půdorysu, jako je stávající tvar. To znamená, zcela respektuje původní obrys domu. Nástavba objektu „A“ a objektu „B“ spočívá v navýšení o 3 podlaží a to jak již bylo uvedeno ve stejném půdorysném tvaru a ve stavebních úpravách spojovacího komunikačního krčku objekt „C“.

Budova „A“ je šesti podlažní (pět nadzemních podlaží a jedno podzemní podlaží částečně zapuštěné) o půdorysných rozměrech 20,0 x 19,2 m a výšky 17,8 m (322,28).

Budova „B“ je pěti podlažní (čtyři nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží částečně zapuštěné) o půdorysných rozměrech 13,7 x 13,2 m a výšky 14,5 m (318,98).

Budova „C“ – komunikační jádro spojující obě budovy, o rozměrech 9,25 x 6,9 m a výšky 17,05 m (321,53).

Změna se týká rozšíření funkce objektu. Původní náplň služby (lékařský dům) je doplněna funkcí bydlení (bytový dům) a o správu objektu – kancelář. V objektu budou odstraněny všechny nenosné konstrukce včetně obvodového pláště. Dispozice budou nové
navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.):
zastavěná plocha: 614 m2
obestavěný prostor: 12.600 m3
užitná plocha: 2.914 m2
počet funkčních jednotek: 8 poraden, 1 správa objektu (kancelář), 15 bytů

Vše je přehledně vidět v situaci stavby:

Situace

Vzhled navrhovaného objektu se nijak nevymyká okolní zástavbě.

Pohled severní

Pohled jižní

Pohled východní

Pohled západní

Po rozhodnutí odvolacího orgánu bude v případě kladného výsledku společnost EDG a.s. i generálním dodavatelem stavby, na základě uzavřené smlouvy o dílo.