Výběrové řízení na projekt

 1. Příprava k výběrovému řízení na projekt
  • Zpracování zadávací dokumentace pro výběr projektanta
  • Příprava výběrového řízení a jeho vypsání
  • Vyhodnocení výběrového řízení
  • Zpracování harmonogramu projektu a návrh milníků projektu
  • Návrh Smlouvy o dílo, návrh příkazní smlouvy na výkon koordinátora projektu

 Výběrové řízení na zhotovitele a TDS

 1. Příprava k výběrovému řízení na zhotovitele stavby a TDS (Technický dozor stavebníka)
  • Zpracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele
  • Příprava výběrového řízení a jeho vypsání
  • Vyhodnocení výběrového řízení
  • Zpracování harmonogramu projektu a návrh milníků stavby
  • Návrh Smlouvy o dílo, návrh příkazní smlouvy na výkon TDS

  1.1. Zpravidla nebýváme generálním projektantem stavby. Naše pozice je v kvalitním řízení zakázky s vybraným generálním projektantem. Pro výběr projektanta stavby  naopak zpracováváme dokumentaci pro výběr zhotovitele v celé její šíři. Zpracováváme  základní specifikaci požadovaných projekčních prací, cíle projektu, předpokládaný investiční rozsah, termín projektu  a všechna vyjádření získaná ve předcházejících stavebních řízeních ( u rekonstrukcí). Způsob výběru doporučujeme investorovi a je jen na něm, zda zvolí užší řízení s oslovením vybraných firem , nebo půjde v maximálním rozsahu, v souladu se zákonem 137/2006 Sb.- Zákonem o zadávání veřejných zakázek.

1.2. Výběrové řízení je připraveno včetně všech podkladů elektronicky, je možno soutěžit i formou aukce. Součástí dokumentace zpravidla bývá i harmonogram projektu s milníky projektu, které investor považuje za nepřekročitelné. Jednotný formulář pro podávání nabídek slouží k transparentnímu způsobu výběru a vyhodnocení nabídek. Po vyhodnocení a stanovení pořadí účastníků předáváme k rozhodnutí investora.

1.3. Praxe z poslední pěti let na stavebním trhu jednoznačně ukazuje možnost vícekolového výběrového řízení pro dosažení kvality výběru. Po eliminaci nevyhovujících nabídek v prvním kole je obvykle zadávací dokumentace doplněna a zpřesněna o návrh smlouvy a platební podmínky v dalším kole.

1.4. Po dokončení výběru zhotovitele dochází k dopřesnění harmonogramu projektu, zapracování variant a určení milníků projektu. Tyto milníky jsou obvykle obsaženy i ve smlouvě o dílo a jsou vymahatelné. Slouží k lepší kontrole projektu v jeho průběhu a zabezpečují vyhotovení bez skluzů a prodloužení termínů. Obvykle je k milníkům vztažen i termín povolené fakturace částí projektu.

1.5. S ohledem na skutečnost, že jsou všechny potřebné údaje pro projekt již známy ( cena, termín, zhotovitel, milníky,…) předkládáme k podpisu návrh SoD pro zhotovitele v konečném znění a návrh PS pro výkon koordinátora projektu. Cenové otázky za výkon koordinátora naší společností  jsou s investorem projednány při zahájení výběrového řízení na projektanta . Investor je oprávněn samozřejmě provést výběr koordinátora v řízení bez naší společnosti.

 2.1. Zpravidla nebýváme generálním dodavatelem stavby. Naše pozice je v kvalitním řízení zakázky s vybraným generálním dodavatelem. Pro výběr dodavatele stavby  naopak zpracováváme dokumentaci pro výběr zhotovitele v celé její šíři. Mimo výkresovou část, technické zprávy a všechna vyjádření získaná ve stavebním řízení je to zejména kvalitní výkaz výměr a základní nabídkový rozpočet pro investora stavby. Způsob výběru doporučujeme investorovi a je jen na něm, zda zvolí užší řízení s oslovením vybraných firem , nebo půjde v maximálním rozsahu, v souladu se zákonem 137/2006 Sb.- Zákonem o zadávání veřejných zakázek.

2.2. Výběrové řízení je připraveno včetně všech podkladů elektronicky, je možno soutěžit i formou aukce. Součástí dokumentace zpravidla bývá i harmonogram výstavby s milníky stavby, které investor považuje za nepřekročitelné. Jednotný formulář pro podávání nabídek slouží k transparentnímu způsobu výběru a vyhodnocení nabídek. Po vyhodnocení a stanovení pořadí účastníků předáváme k rozhodnutí investora.

2.3. Praxe z poslední pěti let na stavebním trhu jednoznačně ukazuje nutnost vícekolového výběrového řízení pro dosažení kvality výběru. Po eliminaci nevyhovujících nabídek v prvním kole je obvykle zadávací dokumentace doplněna a zpřesněna o návrh smlouvy a platební podmínky v dalším kole. Obvykle investor i připouští návrh variantního provedení pro dosažení snížení nabídkové ceny při zachování kvality.

2.4. Po dokončení výběru zhotovitele dochází k dopřesnění harmonogramu výstavby, zapracování variant a určení milníků stavby. Tyto milníky jsou obvykle obsaženy i ve smlouvě o dílo a jsou vymahatelné. Slouží k lepší kontrole stavby v jejím průběhu a zabezpečují výstavbu bez skluzů a prodloužení termínů. Obvykle je k milníkům vztažen i termín povolené fakturace prací.

2.5. S ohledem na skutečnost, že jsou všechny potřebné údaje pro stavbu již známy ( cena, termín, zhotovitel, milníky,…) předkládáme k podpisu návrh SoD pro zhotovitele v konečném znění a návrh PS pro výkon TDS a KBOZP. Cenové otázky za výkon TDS a KBOZP naší společností  jsou s investorem projednány při zahájení výběrového řízení na zhotovitele. Investor je oprávněn samozřejmě provést výběr TDS a KBOZP v řízení bez naší společnosti.