ZPĚT na předchozí stránku

 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Investor: SMO Střížkov s. r. o., Kamerunská 606/3, Vokovice 160 00 Praha 6

Společnost EDG a.s. byla oslovena klientem ke kontrole dokumentace ve stupni DSP, před vypsáním výběrového řízení na dodavatele stavby.
Po doplnění a částečném přepracování dokumentace projektantem bylo naší společností připraveno i zadání pro výběrové řízení. Na základě plné moci následně jménem společnosti EDG a.s. proběhlo i celé výběrové řízení.

Klientovi byl po vyhodnocení doporučen vítěz k uzavření smlouvy o dílo. Vzhledem k místu stavby a vysokým režijním nákladům si ostatní činnosti realizuje investor vlastní silou.

Projekční práce a vedení projektu zajišťuje Společnost FORMICA s.r.o. se sídlem ve Zlíně – Slovenská 2685, byla založena koncem roku 1992 jako firma zaměřená na navrhování staveb tj. na architektonicko – urbanistickou tvorbu, projektování staveb a navazující inženýrskou činnost ve stavebnictví. Autor stavby: Arch. Pavel Hanulík. Vedoucí projektant stavební části: Ing. Petr Hrnčiřík

Zahájení stavby se předpokládá 02/2020
Předpokládané dokončení: 12/2021
Objem stavby: 170 mil. Kč

ROZSAH PRACÍ

– změna stavby (rekonstrukce a dostavba v ulici Sadová (část A)
– dostavba (novostavba) ve dvorní části (část B)
– stavba bude sloužit k bydlení v centru města Zlína s částečným využitím pro komerční účely a pro parkování vozidel obyvatel bytového komplexu
– součástí je přeložka horkovodu a nová trafostanice

POPIS PROJEKTU
Stavba bude sloužit jako rezidence (bytový dům) s částečným využitím pro komerční účely a parkování.

Objekt č.p. 3827 je umístěn na parcele st. 4508 v katastrálním území Zlín (635561), na ulici Sadová. Ke stavební parcele přiléhají p. č. 4477/1 a p. č. 4477/2. Stavba i parcely jsou ve vlastnictví investora. Jedná se o území patřícído centra města Zlína. Území je situováno jižně od náměstí Míru, nedaleko od kostela Svatého Filipa a Jakuba.

Na ulici Sadová je typická řadová zástavba městskými domy, které jsou využívány pro bydlení a částečně pro komerci.

V předmětném domě č. p. 3827 je v současné době sídlo Moravského peněžního ústavu. Budova i pozemky jsou situovány v památkové zóně. Jedná se o zastavěné území.

Pozemek je mírně ukloněn k severu. Ulice Sadová je napojena na místní dopravní síť. V těsné blízkosti i napozemku investora jsou všechny potřebné inženýrské sítě. Objekt je napojen na městskou kanalizační síť, vodovodní řad, horkovod a na rozvod NN.

Nadzemní část budovy B je navržena pětipodlažní a to tak, že východní fasády stupňovitě ustupují směrem na západ, tak aby sklopené výškové hrany jednotlivých ustupujících podlaží (hrany atik a plných zábradlí) nezasahovaly do sousedního pozemku parc. č. 257/4 resp. tak, aby veškeré nově navržené části východní fasády se nacházely pod spojnicí posuzovaného bodu situovaného 1,2 m nad podlahou 1. NP dvoupodlažního obytného domu na parc. č. 257/4 a hrany atiky dnešní budovy B bývalého areálu Telecomu a.s. tzn. aby nedošlo ke zhoršení světelných podmínek tohoto dvoupodlažního domu.

Naopak západní fasáda je navržena ve čtyřech podlažích nad sebou s pátým ustupujícím podlažím.

Výškové úrovně podlaží budovy A a nové budovy B budou v podstatě srovnány, budovy tak budou vzájemně propojeny v místě hlavního schodiště v budově A.